Schellekens-Bartels, Imke
242 Hunter Douglas Sunrise

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Grand Prix, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. AX Enter, Halt - immobility - salut 1 8 8 7 8 7
2. HXF Extended trot, FAK Col. trot 1 8 8 8 7 8
3. Half-pass to the right 2 8 8 8 8 8
4. Half pass to the left 2 8 7 8 8 9
5. Halt - Rein back 5 steps 1 6 6 7 7 6
6. Extended trot 1 8 8 8 7 8
7. Passage 1 7 7 7 8 7
8. Piaffe 12 to 15 steps 1 7 7 7 8 7
9. Transitions passage 1 7 7 7 8 8
10. Passage 1 8 7 7 8 8
11. Extended walk 2 7 8 7 7 7
12. Collected walk 2 6 6 7 4 8
13. Transition collected walk - passage 1 7 7 7 7 7
14. Passage 1 8 8 7 8 7
15. Piaffe 12 to 15 steps 1 7 7 8 7 7
16. Transitions pass. - piaffe - pass. 1 7 7 6 7 8
17. Passage 1 8 8 6 7 7
18. Collected canter 1 7 6 6 6 7
19. 9 fl. changes every 2nd stride 1 8 8 7 8 8
20. Extended canter 1 8 8 9 7 8
21. Collected canter and fl. change 1 7 7 8 8 7
22. 5 half-passes to every side 2 7 8 8 8 9
23. 15 fl. changes every stride 2 8 8 7 8 8
24. Pirouette to the left 2 9 8 8 8 7
25. Flying change of leg 1 8 8 7 8 8
26. Pirouette to the right 2 8 7 9 8 7
27. Transition to the collected trot 1 7 8 7 7 8
28. Extended trot, Collected trot 1 7 7 8 7 7
29. Passage 1 8 8 7 7 7
30. Piaffe 12 to 15 steps 1 6 6 6 6 7
31. Transitions pass. - piaffe - pass. 1 6 4 4 5 5
32. Passage 1 7 8 7 7 7
33. Halt - immobility - salute 1 8 8 8 8 8
34. Paces 1 8 8 8 7 8
35. Impulsion 1 8 8 7 8 8
36. Submission 2 7 7 7 7 7
37. Rider's position and seat 2 8 8 8 8 8
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   351 347 345 344 354
  Einzelprozente   74.681% 73.830% 73.404% 73.191% 75.319%
TOTAL:     1741 Punkte / 74.085%


Offizieller Datenservice

Zurück