Lütkemeier, Fabienne
213 D'Agostino

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Grand Prix Special, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. A-X Enter, Halt-immobility-salute 1 7 7 7 7 7
2. MXK Extendet trot, KAFP Coll.trot 1 8 8 7.5 8 8
3. PS Half-pass, SHC Collected trot 2 8 8 8 8 8
4. CMR Passage 1 7 7 7 7 7
5. RF Extended trot 1 8 8 7.5 7 8
6. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 8 7 7 7 8
7. FAK Passage 1 7 8 7 8 7.5
8. KV Coll.trot. VR Half-pass right 2 8 8 7.5 7.5 7.5
9. CHS Passage 1 7.5 8 7 7.5 7.5
10. SK Extended trot 1 8 8 7.5 8 9
11. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 7.5 7 7.5 7 8
12. KAF Passage 1 7 7 7 8 7.5
13. FS Extended walk 2 9 8 8 8 7.5
14. SHG Collected walk 2 6.5 7 7 7 7
15. G Piaffe 12 to 15 steps 1 6 6 6 5 6
16. G Trans. coll.walk> 1 6 8 7 7 6
17. GMRI Passage 1 6 5 6 7 7
18. I Piaffe 12 to 15 steps 1 6 6 6 5 6
19. I Trans. pass. >< piaffe >< pass. 1 7 6 7 6 7
20. ISEX Passage 1 7 7 6.5 7.5 7
21. XBFAK Collected canter right 1 7 7 7 7 8
22. KB Half-pass in canter. B fl. ch. 1 7 7 7 8 8
23. BH Half-pass in canter to the left 1 7 7 7.5 8 7
24. MXK 9 fl.changes every 2nd stride 1 8 8 7.5 7 8
25. FXH 15 fl.changes every stride 1 8 8 8 7.5 7.5
26. MXK Change rein in extended canter 1 8 8 7.5 8 8
27. D Pirouette to the left 2 7 7 7.5 7 6.5
28. D-G 9 fl.changes every stride 1 4 4 5 5 4
29. G Pirouette to the right 2 7 6 6 6.5 7
30. MR Col. trot, RF Ext. trot 1 8 8 7.5 8 7
31. Trans. coll.cant. >< coll./ext.trot 1 8 7 7.5 7 8
32. DX Passage 1 7.5 7 7 7.5 7
33. X Piaffe 12 to 15 steps 1 6 6 7 6 5
34. Trans. passage >< piaffe >< passage 1 6.5 7 7 7 6
35. XG Passage 1 7 7 7 7 7
36. G Halt-immobility-salute 1 7 7 8 7 7
37. Paces 1 8 8 7.5 7.5 8
38. Impulsion 1 8 8 7 7 7
39. Submission 2 7.5 7 7.5 6.5 6.5
40. Rider's position and seat 2 8 8 7.5 8 8
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   350 345 343.50 343.50 345
  Einzelprozente   72.917% 71.875% 71.563% 71.563% 71.875%
TOTAL:     1727 Punkte / 71.958%


Offizieller Datenservice

Zurück