Koschel, Christoph
218 Donnperignon

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Grand Prix Special, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. A-X Enter, Halt-immobility-salute 1 8 8 8.5 8 7.5
2. MXK Extendet trot, KAFP Coll.trot 1 8 8 8 8 8
3. PS Half-pass, SHC Collected trot 2 7.5 7 8 7.5 8
4. CMR Passage 1 7 8 7 7 8
5. RF Extended trot 1 7.5 7 7.5 8 7
6. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 8 8 7.5 7.5 7.5
7. FAK Passage 1 8.5 9 8 9 8
8. KV Coll.trot. VR Half-pass right 2 7.5 8 7.5 7.5 7.5
9. CHS Passage 1 8.5 8 8 8 8
10. SK Extended trot 1 8 7 7.5 8 7
11. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 8 8 8 7.5 8
12. KAF Passage 1 8.5 9 9 8 8
13. FS Extended walk 2 7 6 7 7 7.5
14. SHG Collected walk 2 7 7 6 6.5 7.5
15. G Piaffe 12 to 15 steps 1 7 7 7 7 8
16. G Trans. coll.walk> 1 6 7 7.5 7 7
17. GMRI Passage 1 8 8 8.5 8 7.5
18. I Piaffe 12 to 15 steps 1 6 7 7.5 6.5 7.5
19. I Trans. pass. >< piaffe >< pass. 1 7 7 7.5 7 7
20. ISEX Passage 1 8 9 9 8 8
21. XBFAK Collected canter right 1 8 7 7.5 7 8
22. KB Half-pass in canter. B fl. ch. 1 7.5 7 8 8 7.5
23. BH Half-pass in canter to the left 1 7.5 8 8 8 7
24. MXK 9 fl.changes every 2nd stride 1 7 7 7.5 7 8
25. FXH 15 fl.changes every stride 1 7.5 8 8 7 8
26. MXK Change rein in extended canter 1 9 8 7.5 8 9
27. D Pirouette to the left 2 8 7 8.5 8 8
28. D-G 9 fl.changes every stride 1 6 7 6.5 5 6
29. G Pirouette to the right 2 8 6 7.5 8 8
30. MR Col. trot, RF Ext. trot 1 8 8 7.5 7.5 8
31. Trans. coll.cant. >< coll./ext.trot 1 7 7 8 7 7.5
32. DX Passage 1 8.5 8 9 8 9
33. X Piaffe 12 to 15 steps 1 7 7 8 6 8
34. Trans. passage >< piaffe >< passage 1 7 7 8.5 7 8
35. XG Passage 1 8 8 9 8 9
36. G Halt-immobility-salute 1 9 7 7.5 7.5 8
37. Paces 1 8 8 8.5 8 8
38. Impulsion 1 8 8 8 8 7.5
39. Submission 2 8 7 8 7.5 8
40. Rider's position and seat 2 8.5 8 8.5 8 8
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   368 357 375 359.50 373.50
  Einzelprozente   76.667% 74.375% 78.125% 74.896% 77.813%
TOTAL:     1833 Punkte / 76.375%


Offizieller Datenservice

Zurück