Seierskilde, Lisbeth
240 Jonstrupgardens Raneur

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Grand Prix Special, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. A-X Enter, Halt-immobility-salute 1 7 7 7 7 6.5
2. MXK Extendet trot, KAFP Coll.trot 1 7 8 7.5 8 7
3. PS Half-pass, SHC Collected trot 2 7 7 7 7 7
4. CMR Passage 1 7.5 7 6.5 7 7
5. RF Extended trot 1 7 8 7 7 7
6. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 8 7 6.5 7 7
7. FAK Passage 1 7.5 8 7 8 7
8. KV Coll.trot. VR Half-pass right 2 7 7 7.5 8 6.5
9. CHS Passage 1 7 7 7 7 7
10. SK Extended trot 1 7 7 7 8 8
11. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 7 7 7 7 7.5
12. KAF Passage 1 8 7 7 8 8
13. FS Extended walk 2 7 7 8 7 8
14. SHG Collected walk 2 7 5 6.5 6 7
15. G Piaffe 12 to 15 steps 1 7 7 6.5 7 7
16. G Trans. coll.walk> 1 7 7 7 7 7.5
17. GMRI Passage 1 7 7 6 7 7
18. I Piaffe 12 to 15 steps 1 6 7 6.5 6 6.5
19. I Trans. pass. >< piaffe >< pass. 1 6 7 6.5 7 7
20. ISEX Passage 1 7 7 7 7 7
21. XBFAK Collected canter right 1 6.5 7 7 7 7
22. KB Half-pass in canter. B fl. ch. 1 6 6 6.5 7 6
23. BH Half-pass in canter to the left 1 7 6 7 7 6.5
24. MXK 9 fl.changes every 2nd stride 1 7 7 7 7 7.5
25. FXH 15 fl.changes every stride 1 7 7 6.5 7 7
26. MXK Change rein in extended canter 1 7 7 7.5 7 7
27. D Pirouette to the left 2 7 8 6.5 6 6.5
28. D-G 9 fl.changes every stride 1 6 7 6 7 7
29. G Pirouette to the right 2 6 6 6 6 7
30. MR Col. trot, RF Ext. trot 1 4 3 4 4 5
31. Trans. coll.cant. >< coll./ext.trot 1 6 6 6 6 6
32. DX Passage 1 7 7 7 8 7
33. X Piaffe 12 to 15 steps 1 6 6 6.5 5 6
34. Trans. passage >< piaffe >< passage 1 6 7 6.5 6 7
35. XG Passage 1 7 7 7 7 7
36. G Halt-immobility-salute 1 8 7 7 7 7
37. Paces 1 7 7 7.5 7 7
38. Impulsion 1 7 7 6.5 7 7
39. Submission 2 7.5 6 6.5 6 7
40. Rider's position and seat 2 8 7 7 7 7
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   330.5 325 324.50 327 333
  Einzelprozente   68.854% 67.708% 67.604% 68.125% 69.375%
TOTAL:     1640 Punkte / 68.333%


Offizieller Datenservice

Zurück