Hylckama Vlieg, Manon van
250 Poko Loko

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Grand Prix Special, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. A-X Enter, Halt-immobility-salute 1 6.5 7 7 7 6
2. MXK Extendet trot, KAFP Coll.trot 1 7 8 8 7 7
3. PS Half-pass, SHC Collected trot 2 7 7 7 7 6.5
4. CMR Passage 1 7 7 6 7 7
5. RF Extended trot 1 7.5 8 7.5 7 7.5
6. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 7.5 7 7 7 7
7. FAK Passage 1 7.5 7 7 7 7
8. KV Coll.trot. VR Half-pass right 2 7 7 7 7 7
9. CHS Passage 1 7 7 6 7 6.5
10. SK Extended trot 1 7 7 7.5 7 7
11. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 7 6 6 6 7
12. KAF Passage 1 7 8 7 7 6.5
13. FS Extended walk 2 7 6 6 6 6.5
14. SHG Collected walk 2 6 6 7 6 7
15. G Piaffe 12 to 15 steps 1 6 6 5.5 5 7
16. G Trans. coll.walk> 1 6 7 6 6 7
17. GMRI Passage 1 7 7 6 6.5 6.5
18. I Piaffe 12 to 15 steps 1 6 7 6 6 6
19. I Trans. pass. >< piaffe >< pass. 1 6 6 6 6 7
20. ISEX Passage 1 7 7 6.5 6.5 6.5
21. XBFAK Collected canter right 1 6 7 6 7 7
22. KB Half-pass in canter. B fl. ch. 1 7 7 7 7 7
23. BH Half-pass in canter to the left 1 7 7 7 8 7
24. MXK 9 fl.changes every 2nd stride 1 8 7 7.5 7 7
25. FXH 15 fl.changes every stride 1 8 8 8 7.5 7
26. MXK Change rein in extended canter 1 7.5 8 7.5 7 8
27. D Pirouette to the left 2 6 6 6 7 6
28. D-G 9 fl.changes every stride 1 7 8 8 6 8
29. G Pirouette to the right 2 6 6 6 8 6.5
30. MR Col. trot, RF Ext. trot 1 8 8 7.5 6 7.5
31. Trans. coll.cant. >< coll./ext.trot 1 7 7 7 7 7
32. DX Passage 1 7 7 7 7 7
33. X Piaffe 12 to 15 steps 1 5 7 6 6 6
34. Trans. passage >< piaffe >< passage 1 6 7 6 7 6
35. XG Passage 1 7.5 7 7 7 7
36. G Halt-immobility-salute 1 7 6 7 7 6
37. Paces 1 7 7 7 7 7
38. Impulsion 1 7.5 7 6.5 7 7
39. Submission 2 7 6 6 7 6
40. Rider's position and seat 2 7.5 7 7 8 7
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   328.5 329 321 327.50 325
  Einzelprozente   68.438% 68.542% 66.875% 68.229% 67.708%
TOTAL:     1631 Punkte / 67.958%


Offizieller Datenservice

Zurück