Schmidt, Hubertus
317 Dark Diamond

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Grand Prix Special, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. A-X Enter, Halt-immobility-salute 1 7 7 8 8 7
2. MXK Extendet trot, KAFP Coll.trot 1 8 8 7.5 7.5 7
3. PS Half-pass, SHC Collected trot 2 8 8 7.5 8 8
4. CMR Passage 1 7.5 8 7 8 7.5
5. RF Extended trot 1 7.5 8 7.5 7 8
6. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 8 7 8 7 7.5
7. FAK Passage 1 8 8 7 8 8
8. KV Coll.trot. VR Half-pass right 2 7.5 8 7 7 7
9. CHS Passage 1 8 8 7 8 8
10. SK Extended trot 1 8 8 7.5 7 8
11. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 7.5 7 8 8 8
12. KAF Passage 1 7.5 8 7 8 8
13. FS Extended walk 2 7 7 6 6 7
14. SHG Collected walk 2 6.5 6 6 6 7
15. G Piaffe 12 to 15 steps 1 6 7 6.5 6.5 7
16. G Trans. coll.walk> 1 7 6 7 6 6.5
17. GMRI Passage 1 7 8 7 6.5 7
18. I Piaffe 12 to 15 steps 1 7 7 7 7 6
19. I Trans. pass. >< piaffe >< pass. 1 6 7 6 7 7
20. ISEX Passage 1 7 8 7 7.5 7
21. XBFAK Collected canter right 1 8 7 6.5 6.5 7
22. KB Half-pass in canter. B fl. ch. 1 6 6 7 7.5 7
23. BH Half-pass in canter to the left 1 7 7 7 7.5 7
24. MXK 9 fl.changes every 2nd stride 1 7 5 6 7 6
25. FXH 15 fl.changes every stride 1 6 5 6 6.5 6
26. MXK Change rein in extended canter 1 7 7 7 8 8
27. D Pirouette to the left 2 6 7 6.5 7 7
28. D-G 9 fl.changes every stride 1 3 4 6 5 4
29. G Pirouette to the right 2 5 4 6.5 6 4
30. MR Col. trot, RF Ext. trot 1 7.5 8 7.5 7 7.5
31. Trans. coll.cant. >< coll./ext.trot 1 7.5 7 7.5 7 7.5
32. DX Passage 1 7.5 8 7 7.5 7
33. X Piaffe 12 to 15 steps 1 7 7 6.5 6 7
34. Trans. passage >< piaffe >< passage 1 6 6 7 7 6.5
35. XG Passage 1 7 8 7 7 7
36. G Halt-immobility-salute 1 5 5 7 5 7
37. Paces 1 7 8 6.5 7 8
38. Impulsion 1 7.5 7 6.5 7 7
39. Submission 2 6.5 7 7 6.5 6.5
40. Rider's position and seat 2 8 8 8 8 8
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   332 335 332 334.50 336
  Einzelprozente   69.167% 69.792% 69.167% 69.688% 70.000%
TOTAL:     1669.5 Punkte / 69.563%


Offizieller Datenservice

Zurück