Olst, Anne van
66 Exquis Taikoen

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Grand Prix Special, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. A-X Enter, Halt-immobility-salute 1 7.5 7 7 6 7.5
2. MXK Extendet trot, KAFP Coll.trot 1 7 7 6.5 7 6.5
3. PS Half-pass, SHC Collected trot 2 7 7 7 7 7
4. CMR Passage 1 7 7 7.5 7.5 7.5
5. RF Extended trot 1 6.5 7 6.5 7 6.5
6. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 7 7 6.5 7 7
7. FAK Passage 1 7.5 8 6.5 8 8
8. KV Coll.trot. VR Half-pass right 2 7 7 7 7 7
9. CHS Passage 1 7.5 7 7 7.5 8
10. SK Extended trot 1 7 7 7 7 7
11. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 7 7 7 7 7
12. KAF Passage 1 7 8 7.5 8 8
13. FS Extended walk 2 7.5 6 7 6 7
14. SHG Collected walk 2 5 7 6 6 6.5
15. G Piaffe 12 to 15 steps 1 6 7 6 5 6.5
16. G Trans. coll.walk> 1 7 7 6.5 6 7
17. GMRI Passage 1 7 7 7 7.5 7.5
18. I Piaffe 12 to 15 steps 1 6 6 6.5 6 7
19. I Trans. pass. >< piaffe >< pass. 1 7 7 6.5 6 7
20. ISEX Passage 1 7 7 7 7.5 8
21. XBFAK Collected canter right 1 7 7 6 7 7
22. KB Half-pass in canter. B fl. ch. 1 7 7 7 7.5 7
23. BH Half-pass in canter to the left 1 7 7 7.5 7.5 7
24. MXK 9 fl.changes every 2nd stride 1 8 7 7.5 7 8
25. FXH 15 fl.changes every stride 1 7.5 8 7.5 8 7.5
26. MXK Change rein in extended canter 1 8 7 7 7 7
27. D Pirouette to the left 2 7.5 5 6 6 6.5
28. D-G 9 fl.changes every stride 1 7.5 8 7.5 7 8
29. G Pirouette to the right 2 5 4 4 6 5
30. MR Col. trot, RF Ext. trot 1 7 7 6.5 7 7
31. Trans. coll.cant. >< coll./ext.trot 1 7.5 7 6 7 7
32. DX Passage 1 7 8 7 7 7.5
33. X Piaffe 12 to 15 steps 1 6.5 8 7.5 6.5 6.5
34. Trans. passage >< piaffe >< passage 1 6.5 8 7.5 7 7
35. XG Passage 1 7 8 7.5 7 7.5
36. G Halt-immobility-salute 1 7 7 8 7 7
37. Paces 1 7 8 7.5 7.5 8
38. Impulsion 1 7.5 7 7 8 7
39. Submission 2 7 6 6.5 6.5 6.5
40. Rider's position and seat 2 7.5 8 7 8 8
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   333 332 324 330 339
  Einzelprozente   69.375% 69.167% 67.500% 68.750% 70.625%
TOTAL:     1658 Punkte / 69.083%


Offizieller Datenservice

Zurück