Schneider, Dorothee
94 Van the Man

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Grand Prix Special, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. A-X Enter, Halt-immobility-salute 1 7 8 7 7 7
2. MXK Extendet trot, KAFP Coll.trot 1 7 7 7 7 7
3. PS Half-pass, SHC Collected trot 2 6 7 7 7 7
4. CMR Passage 1 7.5 7.5 8 7 7.5
5. RF Extended trot 1 7.5 7 7 7 7.5
6. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 7.5 7 7 7 7
7. FAK Passage 1 8 7.5 7 6.5 7
8. KV Coll.trot. VR Half-pass right 2 7 7.5 7 7 7
9. CHS Passage 1 7.5 8 8 7 7
10. SK Extended trot 1 7.5 7 7 7 7.5
11. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 7.5 7 8 7 7
12. KAF Passage 1 8 7.5 8 7.5 7
13. FS Extended walk 2 7.5 7 7 6.5 7
14. SHG Collected walk 2 8 7 7 7 7
15. G Piaffe 12 to 15 steps 1 7 7 7 7 7.5
16. G Trans. coll.walk> 1 7.5 7.5 7 7 7.5
17. GMRI Passage 1 7.5 7.5 7 7 7
18. I Piaffe 12 to 15 steps 1 7.5 7 7 6.5 7
19. I Trans. pass. >< piaffe >< pass. 1 7.5 8 7 7 7
20. ISEX Passage 1 8 7.5 7 7 7
21. XBFAK Collected canter right 1 7 8 7 8 7.5
22. KB Half-pass in canter. B fl. ch. 1 7 7.5 8 7 7
23. BH Half-pass in canter to the left 1 7 6 7 7 6.5
24. MXK 9 fl.changes every 2nd stride 1 7.5 8 7 8 6
25. FXH 15 fl.changes every stride 1 6.5 7.5 7.5 8 7.5
26. MXK Change rein in extended canter 1 8 7 7 7.5 7.5
27. D Pirouette to the left 2 6 7.5 7 7 7
28. D-G 9 fl.changes every stride 1 8 8 7 7.5 7.5
29. G Pirouette to the right 2 7 7 7 7 8
30. MR Col. trot, RF Ext. trot 1 7 7.5 7 7 7
31. Trans. coll.cant. >< coll./ext.trot 1 7.5 7 7 7 7
32. DX Passage 1 7 8 8 8 7.5
33. X Piaffe 12 to 15 steps 1 7.5 8 7 7.5 7.5
34. Trans. passage >< piaffe >< passage 1 7 7.5 7 8 7.5
35. XG Passage 1 8 7.5 7 8 7
36. G Halt-immobility-salute 1 7 8 7 8 8
37. Paces 1 7.5 7 7 7 7
38. Impulsion 1 7.5 8 7 7 7
39. Submission 2 7.5 7 8 7.5 7
40. Rider's position and seat 2 8 8 8 8 7.5
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   351 354.50 346.50 346 344.50
  Einzelprozente   73.125% 73.854% 72.188% 72.083% 71.771%
TOTAL:     1742.5 Punkte / 72.604%


Offizieller Datenservice

Zurück