Koschel, Christoph
755 Franziskus

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Grand Prix Special, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. A-X Enter, Halt-immobility-salute 1 6.5 8 7.5 8 7
2. MXK Extendet trot, KAFP Coll.trot 1 7 7.5 7 8 8
3. PS Half-pass, SHC Collected trot 2 8 8 7 7.5 7.5
4. CMR Passage 1 7 7 7 7.5 7.5
5. RF Extended trot 1 8 7.5 7 8 8
6. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 7.5 7.5 7 7.5 7.5
7. FAK Passage 1 7.5 7 7.5 7 7.5
8. KV Coll.trot. VR Half-pass right 2 7 7.5 7 8 7.5
9. CHS Passage 1 8 7 8 7 7.5
10. SK Extended trot 1 7.5 7 7 7.5 8
11. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 7 7 7 7.5 8
12. KAF Passage 1 7 6.5 7 7 7.5
13. FS Extended walk 2 7 7 7 6.5 7
14. SHG Collected walk 2 6 6.5 6 6 5.5
15. G Piaffe 12 to 15 steps 1 7 6.5 6.5 7.5 7.5
16. G Trans. coll.walk> 1 7 6 6.5 7 7.5
17. GMRI Passage 1 7.5 6.5 7 7 7.5
18. I Piaffe 12 to 15 steps 1 8 6.5 6.5 7 7.5
19. I Trans. pass. >< piaffe >< pass. 1 8 6.5 6.5 7 7.5
20. ISEX Passage 1 7.5 7 7 7 7.5
21. XBFAK Collected canter right 1 7.5 7 8 7.5 8
22. KB Half-pass in canter. B fl. ch. 1 6.5 7.5 8 7 7.5
23. BH Half-pass in canter to the left 1 7 8 7 6.5 7
24. MXK 9 fl.changes every 2nd stride 1 7.5 6.5 6.5 6 6.5
25. FXH 15 fl.changes every stride 1 7 7 6.5 6 6
26. MXK Change rein in extended canter 1 8 7 8 8 8
27. D Pirouette to the left 2 8 8 8 7 7.5
28. D-G 9 fl.changes every stride 1 4 4 4 3 4
29. G Pirouette to the right 2 7.5 6 7 7 7.5
30. MR Col. trot, RF Ext. trot 1 8 7.5 7 7 8
31. Trans. coll.cant. >< coll./ext.trot 1 7 7 7 7 7.5
32. DX Passage 1 8 7 7 7 7.5
33. X Piaffe 12 to 15 steps 1 6.5 6 7 7.5 7.5
34. Trans. passage >< piaffe >< passage 1 7 6.5 7 7.5 7.5
35. XG Passage 1 7.5 7.5 7 7.5 7.5
36. G Halt-immobility-salute 1 8 6.5 6.5 7 6
37. Paces 1 7.5 7 7.5 7 7
38. Impulsion 1 7 6.5 7 7 7
39. Submission 2 7.5 7 7 6 7
40. Rider's position and seat 2 8 8 8 8 8
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   350 335.50 337 338 349
  Einzelprozente   72.917% 69.896% 70.208% 70.417% 72.708%
TOTAL:     1709.5 Punkte / 71.229%


Offizieller Datenservice

Zurück