Sigtenbjerggaard, Thomas
503 Nintendo

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Grand Prix Special, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. A-X Enter, Halt-immobility-salute 1 6 8 7.5 7 6.5
2. MXK Extendet trot, KAFP Coll.trot 1 6.5 7 7 7 7
3. PS Half-pass, SHC Collected trot 2 7 8 7 8 7
4. CMR Passage 1 7.5 8 7 8 8
5. RF Extended trot 1 6.5 6 6.5 7 6.5
6. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 7 7 7 7 7
7. FAK Passage 1 8 8 8 8 8
8. KV Coll.trot. VR Half-pass right 2 6.5 7 7.5 7.5 7
9. CHS Passage 1 8 8 8 8 8
10. SK Extended trot 1 6.5 6 6.5 6 7
11. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 7 7 7.5 7 7.5
12. KAF Passage 1 8 8 7.5 8 7
13. FS Extended walk 2 6.5 6 6.5 6 6.5
14. SHG Collected walk 2 6.5 8 7 7 7
15. G Piaffe 12 to 15 steps 1 7.5 7 7.5 7.5 7
16. G Trans. coll.walk> 1 7.5 7 7.5 8 8
17. GMRI Passage 1 7.5 8 7 8 7
18. I Piaffe 12 to 15 steps 1 7 7 7 7 7
19. I Trans. pass. >< piaffe >< pass. 1 7.5 8 7.5 7.5 7
20. ISEX Passage 1 7.5 8 8 7.5 7.5
21. XBFAK Collected canter right 1 6 5 6 5 6.5
22. KB Half-pass in canter. B fl. ch. 1 7 8 7 7 6.5
23. BH Half-pass in canter to the left 1 7 8 7 7.5 7
24. MXK 9 fl.changes every 2nd stride 1 7 7 7.5 7 7
25. FXH 15 fl.changes every stride 1 7.5 7 7 7.5 8
26. MXK Change rein in extended canter 1 6.5 7 7.5 7.5 7
27. D Pirouette to the left 2 7.5 7 7.5 7.5 7
28. D-G 9 fl.changes every stride 1 7.5 7 7 8 8
29. G Pirouette to the right 2 7.5 7.5 8 8 7.5
30. MR Col. trot, RF Ext. trot 1 6.5 6 7 6.5 6.5
31. Trans. coll.cant. >< coll./ext.trot 1 7 6 7 7 7
32. DX Passage 1 7 8 8 9 7.5
33. X Piaffe 12 to 15 steps 1 7 7 8 8 7.5
34. Trans. passage >< piaffe >< passage 1 7.5 7 8 9 8
35. XG Passage 1 7 9 7.5 8 8
36. G Halt-immobility-salute 1 7.5 8 8 8 6.5
37. Paces 1 7 7 7 7 7
38. Impulsion 1 7.5 8 7 7.5 7.5
39. Submission 2 7 7 7.5 7.5 7
40. Rider's position and seat 2 7.5 8.5 8 8 8
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   340 351 351.50 357 345.50
  Einzelprozente   70.833% 73.125% 73.229% 74.375% 71.979%
TOTAL:     1745 Punkte / 72.708%


Offizieller Datenservice

Zurück