Farbrot, Ellen Birgitte
75 Tailormade Akon Askelund

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Grand Prix, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. AX Enter, Halt - immobility - salut 1 4 6 6 6 4
2. HXF Extended trot, FAK Col. trot 1 7 7 7.5 7.5 7
3. Half-pass to the right 2 7.5 8 7.5 8 7
4. Half pass to the left 2 7.5 8 7 9 6
5. Halt - Rein back 5 steps 1 8 6 6.5 7 6.5
6. Extended trot 1 7.5 7.5 7 7 7
7. Passage 1 6 7 7 7.5 7
8. Piaffe 12 to 15 steps 1 3 4 4 4 4
9. Transitions passage 1 4 5 5 6 6
10. Passage 1 6.5 7 6.5 8 7
11. Extended walk 2 6 5 6 6 6
12. Collected walk 2 6.5 6 6 6 6
13. Transition collected walk - passage 1 6 6.5 6.5 7 6
14. Passage 1 7 7 6.5 7.5 7
15. Piaffe 12 to 15 steps 1 5 4.5 5 5 4
16. Transitions pass. - piaffe - pass. 1 4 5 5 6 4
17. Passage 1 7 6.5 6.5 7.5 6
18. Collected canter 1 4 7 6.5 7 7
19. 9 fl. changes every 2nd stride 1 9 7.5 7.5 8 8
20. Extended canter 1 8 7.5 7 7 7
21. Collected canter and fl. change 1 7 7.5 7.5 8 7.5
22. 5 half-passes to every side 2 8 7 6.5 5 7
23. 15 fl. changes every stride 2 7 7.5 7 7 7
24. Pirouette to the left 2 7.5 6.5 6.5 6.5 7
25. Flying change of leg 1 8 7 7 7 8
26. Pirouette to the right 2 6.5 6.5 7 6.5 6
27. Transition to the collected trot 1 6.5 6.5 6.5 7 7
28. Extended trot, Collected trot 1 7.5 7 7 7 7.5
29. Passage 1 7 7.5 7 8 8
30. Piaffe 12 to 15 steps 1 4 4 3 4 5
31. Transitions pass. - piaffe - pass. 1 4 4 4 6 4
32. Passage 1 6.5 7 6.5 7 7
33. Halt - immobility - salute 1 6 6 7 6.5 7
34. Paces 1 7 6.5 7 7 7
35. Impulsion 1 7.5 6.5 7 8 7
36. Submission 2 6 6 5 6 6
37. Rider's position and seat 2 7 7 6 7 7
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   306 305.50 298.50 317.50 302.50
  Einzelprozente   65.106% 65.000% 63.511% 67.553% 64.362%
TOTAL:     1530 Punkte / 65.106%


Offizieller Datenservice

Zurück