Collomb, Stephanie
33 Riverdance

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Grand Prix Special, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. A-X Enter, Halt-immobility-salute 1 7 8 7 7.5 7
2. MXK Extendet trot, KAFP Coll.trot 1 7 7.5 7 6.5 7
3. PS Half-pass, SHC Collected trot 2 6 6.5 6 6 6
4. CMR Passage 1 6 6.5 7 6 7
5. RF Extended trot 1 7 6.5 7 6 7
6. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 7 7 6 6 7
7. FAK Passage 1 7 7 7 7 7.5
8. KV Coll.trot. VR Half-pass right 2 7 7 6.5 6.5 6.5
9. CHS Passage 1 7 7 7 6 7
10. SK Extended trot 1 7 7.5 7 6.5 6
11. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 6.5 7 6 6 7
12. KAF Passage 1 6.5 7 7 6.5 6
13. FS Extended walk 2 6.5 6.5 7 6 6
14. SHG Collected walk 2 6.5 7 6 5.5 5
15. G Piaffe 12 to 15 steps 1 7 6.5 6 6.5 7
16. G Trans. coll.walk> 1 7 7 6 6.5 7
17. GMRI Passage 1 6.5 7 7 6.5 6
18. I Piaffe 12 to 15 steps 1 6.5 7 6 6.5 7
19. I Trans. pass. >< piaffe >< pass. 1 6.5 8 7 6.5 7
20. ISEX Passage 1 7 7 7 6 7
21. XBFAK Collected canter right 1 7 7 7 7 7
22. KB Half-pass in canter. B fl. ch. 1 7 7 7 7 7
23. BH Half-pass in canter to the left 1 7 7 7 7 6.5
24. MXK 9 fl.changes every 2nd stride 1 7.5 7.5 7 7 7.5
25. FXH 15 fl.changes every stride 1 7 8 7 7 7
26. MXK Change rein in extended canter 1 7 7.5 7 6.5 7
27. D Pirouette to the left 2 6.5 6.5 6 6 6.5
28. D-G 9 fl.changes every stride 1 7 8 7 7 7
29. G Pirouette to the right 2 6.5 6.5 6 6 6
30. MR Col. trot, RF Ext. trot 1 6.5 6.5 7 6.5 6.5
31. Trans. coll.cant. >< coll./ext.trot 1 6.5 7 7 7 7
32. DX Passage 1 6.5 6.5 7 6.5 5.5
33. X Piaffe 12 to 15 steps 1 6 6.5 6.5 6.5 7
34. Trans. passage >< piaffe >< passage 1 6 7 6.5 7 7
35. XG Passage 1 6 5 6 5 4
36. G Halt-immobility-salute 1 7 7 6 7 7.5
37. Paces 1 7 7 7 6.5 6.5
38. Impulsion 1 7 7 6 6.5 7
39. Submission 2 6.5 7 6.5 6 6
40. Rider's position and seat 2 7 8 7 7 7
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   321.5 335 317 307.50 314.50
  Einzelprozente   66.979% 69.792% 66.042% 64.063% 65.521%
TOTAL:     1595.5 Punkte / 66.479%


Offizieller Datenservice

Zurück