Kasselmann, Bianca
5 Weltclassiker

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Grand Prix Special, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. A-X Enter, Halt-immobility-salute 1 6.5 7 7 8 6.5
2. MXK Extendet trot, KAFP Coll.trot 1 5.5 6 6.5 6.5 5
3. PS Half-pass, SHC Collected trot 2 6.5 7 6.5 7 6.5
4. CMR Passage 1 7 7.5 6.5 7.5 7.5
5. RF Extended trot 1 7 6.5 7 7 6
6. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 6.5 7 7 7 7
7. FAK Passage 1 7 7.5 7 8 7.5
8. KV Coll.trot. VR Half-pass right 2 6.5 6.5 7 7 6
9. CHS Passage 1 7 7 6.5 7.5 6.5
10. SK Extended trot 1 7 7 7 7 7
11. Trans. pass. >< ext.trot >< pass. 1 6.5 7 7 7 6.5
12. KAF Passage 1 6.5 7 7 7 7
13. FS Extended walk 2 6.5 6 6.5 6.5 5
14. SHG Collected walk 2 6.5 6 6 7 6
15. G Piaffe 12 to 15 steps 1 7 7 6 7 7.5
16. G Trans. coll.walk> 1 7.5 6.5 6.5 7 7
17. GMRI Passage 1 7 6.5 7 6 6
18. I Piaffe 12 to 15 steps 1 1 1 2 1 1
19. I Trans. pass. >< piaffe >< pass. 1 2 4 5 4 4
20. ISEX Passage 1 6.5 6 7 6 7
21. XBFAK Collected canter right 1 6.5 7 7 6 7
22. KB Half-pass in canter. B fl. ch. 1 6.5 6.5 6.5 7 6.5
23. BH Half-pass in canter to the left 1 6.5 7 7 6 7
24. MXK 9 fl.changes every 2nd stride 1 4 4 5 5 5
25. FXH 15 fl.changes every stride 1 6.5 6 5 5.5 5
26. MXK Change rein in extended canter 1 7 7 6 7 7
27. D Pirouette to the left 2 6.5 6.5 6 7 7
28. D-G 9 fl.changes every stride 1 4 5 7 4 4
29. G Pirouette to the right 2 7 7 6 6.5 7
30. MR Col. trot, RF Ext. trot 1 6.5 6.5 7 7 6.5
31. Trans. coll.cant. >< coll./ext.trot 1 6.5 7 7 7 6.5
32. DX Passage 1 7 7 7 7 7
33. X Piaffe 12 to 15 steps 1 6 6 7 6.5 6.5
34. Trans. passage >< piaffe >< passage 1 6 7 7 6.5 7
35. XG Passage 1 7 7 7 7 7.5
36. G Halt-immobility-salute 1 7 7 6 7 7
37. Paces 1 7 7 6.5 7 7
38. Impulsion 1 7 7 6 6.5 6.5
39. Submission 2 5.5 6 6 5 5.5
40. Rider's position and seat 2 6.5 6.5 7 7 6.5
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   301.5 307.50 308 311.50 301
  Einzelprozente   62.813% 64.063% 64.167% 64.896% 62.708%
TOTAL:     1529.5 Punkte / 63.729%


Offizieller Datenservice

Zurück